banner

Jutro Rada Gminy Wohyń

Jutro,  24 marca 2017 r.  o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń odbędzie się sesja Rady Gminy Wohyń.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdania z bieżącej działalności stałych komisji Rady, zapytania.
6.    Sprawozdanie Prezesa Zakładu Komunalnego PRYZMAT z działalności zakładu za 2016 r. oraz utrzymania czystości i porządku, zapytania.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały:

 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
 • w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych  i zespołach wychowania przedszkolnego,
 • w sprawie określenia kryteriów wraz z określeniem liczby punktów w ramach danego kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Wohyń,
 • w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wohyń
 • oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
 • w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Wohyń na lata 2017-2019,
 • w sprawie określenia Rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wohyń w 2017 r.,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wohyń na lata  2017-2021,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r.

8.    Informacja Przewodniczącego Rady o bieżących działaniach.
9.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10.    Wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.

Zderzenie aut w Białej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Co zobaczymy w najbliższym czasie w radzyńskim kinie?

Skomentuj