banner

Ogłoszenie gminy Borki ws. urządzeń do energii odnawialnej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORKI W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM LOKALIZACJI URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH O MOCY POWYŻEJ 100KW.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwałą Nr XXII/158/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku
o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki w zakresie dotyczącym lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki w zakresie dotyczącym lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW w dniach od 4 maja 2018 roku do 24 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej www.borkiradzynskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej:  alina.sowa@borkiradzynskie.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Borki.

Ogłoszenie gminy Borki ws. zagospodarowania przestrzennego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Mecz przyjaźni

Skomentuj