banner

Ogłoszenie gminy Borki ws. zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE MIEJSCOWOŚCI: BORKI, WOLA OSOWIŃSKA I WRZOSÓW

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz Uchwałą Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Borki z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borki w obszarze miejscowości: Borki, Wola Osowińska i Wrzosów.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości: Borki, Wola Osowińska i Wrzosów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 maja 2018 roku do 24 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej www.borkiradzynskie.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
24 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,
o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki,

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: alina.sowa@borkiradzynskie.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Borki.

Radosław Sałata

Wójt Gminy Borki

Debata społeczna w Ulanie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ogłoszenie gminy Borki ws. urządzeń do energii odnawialnej

Skomentuj