banner

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borki w obszarze miejscowości: Borki, Wola Osowińska i Wrzosów

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.778 ) – z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Borki, uchwały Nr XXII/157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowości Borki, Wola Osowińska i Wrzosów w zakresie dotyczącym terenów zabudowanych oraz wyznaczonych do zabudowy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borki.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Borki, adres: 21-345 Borki, ul. II Armii Wojska Polskiego 41 do dnia 31 maja 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Radosław Sałata

Wójt Gminy Borki

Najlepsze gospodarstwa 2016 roku

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Niedaleko działa się historia…

Skomentuj