banner

Sesja Rady Gminy Wohyń

W czwartek 22 czerwca o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wohyń została zwołana sesja Rady Gminy Wohyń.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawy organizacyjne.
a)    stwierdzenie quorum;
b)    ustalenie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Informacje stałych komisji Rady Gminy o pracy między sesjami, zapytania.
6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
–    wystąpienie Wójta Gminy Wohyń w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.,
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
–    przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.
–    przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2016 r.,
–    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za 2016 r.,
–    zapytania, dyskusja.
7.    Rozpatrzenie projektów uchwał:
–    w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.,
–     w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wohyń z wykonania budżetu Gminy Wohyń za rok 2016,
–    w sprawie zmian w budżecie Gminy Wohyń na 2017 r.,
–    w sprawie zmiany nazwy ulicy.
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9.    Wolne wnioski.
10.    Zamknięcie obrad.

Powiatowe zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wieczór teatralny w ROK

Skomentuj