banner

Jubileuszowy konkurs fotograficzny

Miasto Radzyń Podlaski zachęca wszystkich Mieszkańców, do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w ramach obchodów 550-lecia miasta pt. „Pamiątka z Radzynia”. Konkurs ma na celu wyłonienie spośród nadesłanych zdjęć 10 fotografii, z których zostaną wykonane pamiątkowe magnesy. Ogłoszenie wyników, zostanie połączone z wystawą wszystkich nadesłanych prac. Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Pamiątka z Radzynia” jest Miasto Radzyń Podlaski.

2. Cel konkursu

a) zachęcenie mieszkańców miasta do czynnego udziału w działaniach promujących miasto

b) wzmocnienie poczucia tożsamości oraz więzi z miastem

3. Uczestnicy i zasady uczestnictwa

a) konkurs ma charakter otwarty

b) konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego (niepełnoletni uczestnicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów – Załącznik nr 1)

c) na adres mailowy: nieweglowski@radzyn-podl.pl uczestnik przysyła maksymalnie 3 zdjęcia nawiązujące do tematyki konkursu w tytule maila wpisując KONKURS „PAMIĄTKA Z RADZYNIA”.

E-mail musi zawierać dane osobowe autora zdjęcia (imię, nazwisko, adres e-mail, wiek), zeskanowaną/sfotografowaną zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej) oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz pracy (z załączonym zdjęciem pracy) na stronie internetowej Organizatora a także w innym mediach, gdzie prace będą prezentowane. Oświadczam także, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie mojego zdjęcia w celach promocyjnych miasta Radzyń Podlaski”.

d) fotografie muszą być związane z Radzyniem

e) fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi

4. Wymagania techniczne

Przesłane zdjęcia muszą mieć wymiary min.1920×1080 pikseli, a wielkość jednego pliku nie może przekraczać 10 MB. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia w formacie JPG. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików. Zdjęcie nie może zawierać ozdobnych ramek. Dozwolone jest stosowanie filtrów, wzmocnień oraz innych udogodnień programowych związanych z jego uatrakcyjnieniem.

5. Rozstrzygniecie konkursu.

a) prace będą oceniane przez powołaną komisję konkursową.

b) decyzja komisji o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

6. Nagrody

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka. Nagrodzeni otrzymają także pakiet magnesów ze swoimi zdjęciami. Informacja o zwycięstwie, zostanie ogłoszona podczas wystawy, na której organizatorzy zaprezentują wszystkie nadesłane zdjęcia. W przypadku wyłonienia dwóch lub więcej zdjęć
jednego autora nagroda ufundowana przez burmistrza pozostaje w niezmiennej wysokości.

7. Termin nadsyłania prac

Prace należy nadsyłać do 31 maja 2018 roku.

8. Postanowienia końcowe

a) organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych

b) zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie

c) w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin ww. pracowników i współpracowników.

d) osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu

e) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych miasta z wyraźnym zaznaczeniem autora

f) udział w konkursie jest bezpłatny i zwolniony z wszelakich opłat.

Laureatów konkursu historycznego zapraszamy po odbiór nagród

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Nagrodziliśmy zwycięzców majowego konkursu historycznego

Skomentuj