banner

Bakteria Legionelli w szpitalu, czyli powracający problem

Wykryta w radzyńskim SP ZOZ bakteria o wysokim stężeniu nie jest sprawą ostatnich dni. Jak informuje Irmina Nikiel, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z Lublina, już od 2012 r. kontrole sanitarne wykazywały skolonizowanie sieci ciepłej wody pałeczkami Legionelli w stopniu średnim i wysokim.

– Podejmowane przez placówkę działania naprawcze są nieskuteczne, krótkotrwałe, co prowadzi do nawracającego skażenia ciepłej wody bakteriami Legionelli – podkreśla inspektor.

Placówka wypisuje chorych, nie przyjmuje nowych pacjentów, nie przeprowadza zabiegów. Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie twierdzi, że zagrożone jest życie i zdrowie pacjentów.

Kontrola w SP ZOZ w Radzyniu została przeprowadzona 7 października. Tego dnia pobrano próbki ciepłej wody z wewnętrznej instalacji w następujących oddziałach: chirurgii, rehabilitacji, ginekologiczno-położniczym, neurologicznym, chorób wewnętrznych z pododdziałem pulmunologii, dziecięcym, uzależnień. Okazało się, że we wszystkich badanych punktach stwierdzono bardzo wysokie skolonizowanie sieci wody ciepłej pałeczkami Legionella na poziomie od 18 000 do 20 000 jkt/100 ml, podczas gdy w „zwykłych” instalacjach wodnych dopuszczalna wartość wynosi 100 jtk/100ml wody (!), a w miejscach z podwyższonym ryzykiem (bloki operacyjne, oddziały zakaźne szpitali) wymagany jest absolutny brak Legionelli. W dniu kontroli w szpitalu przebywało 295 pacjentów.

Po otrzymaniu sprawozdań – 17 października Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie nakazał natychmiastowe unieruchomienie instalacji ciepłej wody we wszystkich wymienionych 7 oddziałach. Ponadto nakazano dokonać przeglądu technicznego sieci wody ciepłej w placówce, sprawdzić temperaturę wody oraz zredukować liczbę bakterii do dopuszczalnego poziomu. Nakazano również wykonanie czyszczenia i dezynfekcji systemu wody ciepłej oraz przeprowadzenie badań kontrolnych wody ciepłej po tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, a następnie co trzy miesiące. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

W związku z tym w SP ZOZ wydano zakaz używania wody ciepłej przez personel i pacjentów,usunięto sitka z kranów i słuchawek pryszniców, przeprowadzono dezynfekcję termiczną oraz chlorowanie, wstrzymano przyjmowanie pacjentek na oddział ginekologiczno-położniczy.

O podjętych działaniach 18 października został poinformowany LPWIS. Tego samego dnia odbyło się zebranie kadry zarządzającej SP ZOZ, na którym podjęto decyzję o utrzymaniu zakazu używania ciepłej wody, wypisaniu chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji, wstrzymaniu przyjęć planowych oraz planowych zabiegów operacyjnych, o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów, ponadto o dalszym chlorowaniu sieci wody ciepłej. Tego samego dnia przeprowadzono kontrolę z zakresu działań Oddziałów Epidemiologii, Higieny Komunalnej oraz Higieny Pracy.

Okazało się również, że „w szpitalu nie była prowadzona diagnostyka w kierunku Legionelli, nie można więc ustalić, czy wystąpiły zachorowania na legionellozę”. Dopiero w ramach przeprowadzonych kontroli zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia badań diagnostycznych w kierunku zakażeń pałeczkami Legionella u osób hospitalizowanych z ciężkim zapaleniem płuc, co umożliwi stosowanie odpowiedniej terapii antybiotykowej.

W dniu 21 października pobrano kolejne próbki wody z sieci wody ciepłej SP ZOZ w Radzyniu. Ich wyniki będą znane pod koniec miesiąca.

***

legionella

Legionella pneumophila (Legionella) rozwija się w środowisku wodnym, jej optymalna temperatura życia i rozwoju jest około 25 – 50 stopni C. Rozwojowi bakterii sprzyjają zastoje ciepłej wody w instalacjach, ślepych odcinkach lub końcówkach, w podgrzewaczach, zasobnikach – na wewnętrznych ścianach pod osadami związków żelaza lub wapnia („kamienia kotłowego”).

Komórki bakteryjne przenoszone są za pomocą kropelek o odpowiedniej temperaturze, szczególnie więc niebezpieczny dla zdrowia jest aerozol wodno – powietrzny (krople o średnicy mniejszej niż 5 µm), którego źródłem mogą być: prysznice, wanny perełkowe, jacuzzi. Jeżeli występują u człowieka problemy z osłabionym systemem immunologicznym (ludzie starzy lub chorzy, stany pooperacyjne itd.), istnieje duże niebezpieczeństwo zakażenia się chorobą legionistów czyli legionellozowe zapalenie płuc (legionelloza).

Jedyny skuteczny sposób profilaktyki w instalacjach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – to stworzenie takich warunków, by bakterie z rodzaju Legionella Pneumophila (Legionela) nie znajdywały sprzyjających warunków życiowych.

Podstawowa profilaktyka przeciw bakteriom Legionella Pneumophila:

Dodatkowa izolacja instalacji zimnej wody od ciepłej i umieszczanie rur wody ciepłej nad rurami wody zimnej. W przeciwnych wypadkach nastąpi między nimi wymiana ciepła powodująca, że temperatura wody zimnej wzrośnie do temperatur umożliwiających rozwój i namnażanie się bakterii Legionella
Stosowanie systemu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), unikanie ”martwych odgałęzień” – tj. takich, w których mogą wystąpić zastoiska wody. Armatury na wylotach z instalacji umieszczać w maksymalnej odległości 1,5 – 3 m od pionów
Regularne czyszczenie i płukanie zasobników, podgrzewaczy i pionów c.w.u. oraz regularne spuszczanie pewnej ilości wody (do osiągnięcia stałej temperatury) u odbiorców zwłaszcza po przerwach w dostarczaniu ciepłej wody użytkowej (awarie, remonty, itp.)

Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Przegląd Pieśni Maryjnej

Skomentuj