banner

Burmistrz składa zawiadomienie do prokuratury

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, burmistrz Jerzy Rębek poinformował o    zamiarze złożenia zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Sławomira Sosnowskiego oraz bliżej nieustaloną osobę będącą pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Włodarz miasta zarzuca im przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w zakresie w jakim informacje dotyczące oceny formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rokoko na Nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” zostały ujawnione osobom postronnym.

Chodzi o – publikowane także na naszym portalu – pismo  informujące o negatywnej ocenie wniosku Miasta Radzyń Podlaski. . Pismo to jest opatrzone pieczęcią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z adnotacją „Wysłano”. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego naruszyli przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przepis ten stanowi, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie podlegają udostępnieniudokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane w związku z oceną wniosków.Konkurs, w ramach którego wniosek złożyło Miasto Radzyń Podlaski, ma zakończyć się wstyczniu 2019 roku.

Oznacza to, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ujawniając pismo o negatywnej ocenie projektu Miasta, w sposób oczywisty naruszył przepisy ustawy. Wszystko wskazuje na to, że naruszenie to było świadome i nakierowane na uzyskanie korzyści politycznych w związku z kampanią wyborczą.

Zgodnie z art. 53 ustawy wnioskodawcy, których projekty zostały negatywnie ocenione, mają prawo złożyć tzw. protest. Przepisy ustawy obligują do tego, by proces rozpatrywania protestu był bezstronny i rzetelny.

Protest ten będzie rozpatrywany przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Wypowiedź Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, że „Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest kolejny sąd i radzę panu burmistrzowi po raz kolejny to zrobić” sugeruje, że Pan Marszałek już przesądził o tym – naruszając ustawę – że nie dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia protestu. Ponieważ protest Miasta będą rozpatrywali pracownicy podlegli – pośrednio lub bezpośrednio – Marszałkowi Województwa, będącego czynnym politykiem partii mającej przewagę w koalicji rządzącej w Sejmiku Województwa, wypowiedź Pana Marszałka można traktować jako sygnał, skierowany do swoich pracowników – by dokonali negatywnego rozpatrzenia protestu.

Wypowiedź Pana Marszałka wskazuje, że nawet nie rozpatruje on możliwości tego, że Miasto wykaże w treści protestu błędy w sposobie oceny projektu Miasta. Tymczasem, o ile Pan Marszałek zarzucił Miastu, że dokonało błędnej poprawy wniosku, to zataił przed opinią publiczną, w jaki sposób jego pracownicy wezwali Miasto do złożenia poprawy – to fragment wygłoszonego dziś oświadczenia burmistrza.

Rębek poinformował również o złożeniu  prywatnego aktu oskarżenia wobec marszałka Sławomira Sosnowskiego, marszałka Województwa Lubelskiego, ze względu na to, że naruszone zostały moje dobra osobiste i przypisane mi zostało brak profesjonalizmu i nieudolność w sporządzaniu projektów. Nie zgadzam się z takim traktowaniem i taki prywatny akt również wpłynie do prokuratury.

zdj.: UM

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Wypadek w Komarówce

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Bierecki pyta kandydatów na burmistrza, czy zamierzają sprzedać pałac

Skomentuj