banner

Nowe ognisko ASF w gminie Ulan-Majorat

3 lipca Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadomił o stwierdzeniu wystąpienia ogniska  afrykańskiego pomoru świń w Domaszewnicy (chodzi o ponad 40 sztuk). Trzy dni później, wojewoda lubelski wydał rozporządzenie ws. zwalczania wirusa ASF w powiecie radzyńskim i łukowskim.

Jak czytamy w rozporządzeniu:

Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie radzyńskim o promieniu 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Domaszewnica, gmina Ulan-Majorat, obejmujący następujące miejscowości: Sętki, Domaszewnica, Kolonia Domaszewnica, Kolonia Domaszewska, Stanisławów w gminie Ulan-Majorat

2) obszar zagrożony w powiecie radzyńskim i łukowskim, o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Borki: Wola Chomejowa, Krasew,
b) w gminie Ulan-Majorat: Sobole, Zarzec Ulański, Rozwadów, Klębów, Stok, Ulan-Majorat, Ulan Mały, Ulan Duży, Skrzyszew, Kępki, Żyłki

Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami,w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 6, nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Wypadek w Czemiernikach

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Burmistrz powołał komisje do konkursów na dyrektorów przedszkoli

Skomentuj