banner

Prace nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarówka Podlaska na lata 2017-2023.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji (poniżej przedstawiono diagnozę problemów oraz lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji) oraz wypełniać cele LPR (poniżej cele LPR).

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego. Załącznik nr 1 do Karty projektów zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do LPR mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

Wypełnione Karty przedsięwzięć można składać:

  • Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska,
  • Bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 10
  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: dorota.mm@komarowka.home.pl lub komarowka@home.pl

       Termin składania kart:

  • W terminie od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r.
  • Decydująca dla zachowania powyższych terminów jest data wpływu karty do Urzędu Gminy lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA [pobierz]

Regulamin naboru kart [pobierz]

Zarządzenie Nr 25/17 [pobierz]

Diagnoza obszaru rewitalizacji [pobierz]
Cele LRP [pobierz]
Załącznik nr1 do Karty projektu rewitalizacyjnego [pobierz]

Nocny marsz + przysięga członków WiN

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

3 maja w Komarówce Podlaskiej

Skomentuj