Sesja Rady Gminy

9 września odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Według planowanego porządku obrad sesja zawierała takie punkty jak: sprawozdanie wójta, wystąpienia starosty Szczepana Niebrzegowskiego oraz głosowanie nad uchwałami.

Na początku sesji głos zabrał starosta Szczepan Niebrzegowski. Poinformował o działaniach powiatu, które łączą się z działaniami gminnymi. Remonty aktualnie wykonywane są już na zakończeniu prac. Planowanie jest dokończenie drogi Ustrzesz-Białka. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana do 15 listopada. Wnioski dotyczące Funduszu Inwestycji Samorządowych (3 trasy: Białka-Płudy-Główne, Marynin-Branica-Wohyń, Radzyń-Zabiele-Paszki) są już złożone i starostwo oczekuje na ich ocenę. Władze planują także przywrócenie oraz otwarcie organizacji strzeleckiej „Strzelec”, ale szczegóły jeszcze nie są ustalone.

Potem głos zabrał wójt Wiesław Mazurek, który mówił o działaniach gminy. W okresie międzysesyjnym gmina Radzyń Podlaski ogłosiła przetarg na przebudowę drogi w Stasinowie, zakończyła remont drogi w Branicy Radzyńskiej, złożyła wniosek o remont drogi w Bedlnie i Brzostówcu, wykonała naprawy dróg w miejscowościach: Paszki Małe, Biała, Ustrzesz oraz Siedlanów. W międzyczasie dokonano wymiany uszkodzonych szyb w przystankach autobusowych (ich liczba wyniosła prawie 40), wykonano remont placu zabaw w Ustrzeszy, poprawiono przepusty przy placu OSP Żabików. Prowadzone są prace przy rozbudowie wodociąg w Bedlnie. Planowana jest rozbudowa wodociągu w Brzostowcu.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o wpłynięciu pisma od wojewody odnośnie wygaśnięcia poprzedniej uchwały dotyczącej przyznawania stypendium oraz utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radzyń Podlaski.

Mieszkańcy Adamek oraz Paszk Małych złożyli petycję odnośnie zmniejszenia uciążliwości zakładu w Adamkach wraz z projektem uchwały. Petycja wpłynęła już po raz trzeci. Aktualnie Zakład został zamknięty prawomocną decyzją, ale wysypisko zostało ponownie otwarte decyzją władz. Projekt uchwały został przyjęty.

Kolejnym punktem było pozostawienie bez rozpatrzenia petycji odnośnie przyjęcia uchwały o ochronie zdrowia mieszkańców przez elektroskażenie złożonego przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała o utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Radzyń Podlaski oraz przyjęcie regulaminu przyznawania stypendiów wójta gminy Radzyń Podlaski za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia zostały podjęte jednogłośnie.

Przyjęto też regulaminy korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Radzyń Podlaski

Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki w Żabikowie – liczbą 9 głosów „za”, 1 głosie przeciw, 3 wstrzymujących się.

Określono średnią jednostkę ceny paliwa na rok szkolny 2020/2012. Koszty obejmują benzynę 4.45, diesel 4.32 oraz LPG 2.50 za litr. Tyle wyniesie refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych. Uchwała podjęta jednogłośnie.

Pozostałe uchwały dotyczyły: aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzyń Podlaski na lata 2019-2032”, udzielenia pomocy finansowej powiatowi radzyńskiemu na realizację zadań budowy dróg, wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 ze względu na przyznanie dodatkowych środków z programu „Dobry Start” oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie te uchwały zostały przyjęte.

Sierpniowe wycieczki Radzyńskiej Grupy Rowerowej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ulica Przemysłowa – droga donikąd

Skomentuj