Darmowy Program PIT

Sesja Rady Gminy

29 grudnia odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy. Spotkanie tak samo poprzednie z powodu sytuacji pandemicznej odbyło się zdalnie. W sesji on-line uczestniczyło 14 radnych. Sesja rozpoczęła się od krótkiej modlitwy za zmarłą radną Marię Frączek. Następnie po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji rozpoczęły się obrady.

Pierwszy punkt dotyczył przemówień zaproszonych gości. Głos zabrał starosta, który podziękował za współpracę w minionym okresie oraz realizację wspólnych zadań. Wyraził także nadzieję na współpracę w następnym roku, ponieważ Starostwo posiada na następny rok plany, w których dużo inwestycji dotyczy dróg gminnych.

W kolejnej części swoje sprawozdanie przedstawił wójt Wiesław Mazurek. Na początku podziękował za współpracę ze Starostwem dotyczącą dróg gminnych, oświaty i dbałości o szpital.

Główny punkt sesji dotyczył projektu budżetu gminy Radzyń Podlaski w 2021 roku. Projekt otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz Komisji Budżetowo-Organizacyjnej. W planowanym budżecie zawarte są dochody w wysokości 40.385.000 zł oraz wydatki 39.135.000 zł. Największą część budżetu pochłania oświata oraz świadczenia społeczne w ilości 75,8% zaplanowanej kwoty. Planowana jest nadwyżka 1.250.000 zł, którą gmina chce przekazać na spłatę zaciągniętych zadłużeń. Budżet został uchwalony większością głosów – 13 „za” przy 1 wstrzymującym się .

Pozostałe uchwały:

1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – podjęta większością głosów – 13 „za”, 1 wstrzymujący.

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik – podjęta jednogłośnie.

3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok w gminie Radzyń Podlaski – podjęta jednogłośnie.

4) w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Radzyń Podlaski na lata 2021-2025 – podjęta jednogłośnie.

5) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – podjęta jednogłośnie.

6) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok – podjęta jednogłośnie.

7) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla ośrodków, których podmiotem prowadzącym jest gmina Radzyń Podlaski – podjęta jednogłośnie.

Adam Kowalczyk już nie jest kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Jubileusz 100. urodzin mieszkanki gminy Wohyń

Skomentuj