banner

Wybory ławników

Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim informuje, że w bieżącym roku przeprowadzone zostaną wybory ławników na kadencję 2020 – 2023. Wybory przygotowują i przeprowadzają rady gmin, których obszar objęty jest właściwością sądu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2/ jest nieskazitelnego charakteru,
3/ ukończył 30 lat,
4/ jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5/ nie przekroczył 70 lat,
6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3/ funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6/ duchowni,
7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8/ funkcjonariusze Służby Więziennej,
9/ radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają właściwym radom gmin, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku:
1/ prezesi właściwych sądów,
2/ stowarzyszenia,
3/ inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem
partii politycznych,
4/ co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (do pobrania w urzędach gmin lub za pośrednictwem internetu na stronach oznaczonych www.ms.gov.pl . lub na stronie internetowej sądu w Radzyniu – http://radzyn.sr.gov.pl/ )

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego;
2/ oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że jego władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani odebrana;
4/ zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5/ dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp), jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;
– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:
1/ ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) – Dział IV Rozdział 7 – „Ławnicy”,
2/ rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693).

Karta zgłoszenia:

Karta_zgłoszenia

Wyniki XI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „ANG-LO”

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Konkurs fotograficzny „Tradycje w parafii Św. Trójcy”

Skomentuj