Darmowy Program PIT

45. rocznica utworzenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Dziś mija 45. rocznica utworzenia pierwszego polskiego parku krajobrazowego, a mianowicie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Parki krajobrazowe są jedną z form ochrony przyrody w Polsce. Taki park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Jest to niższy stopień ochrony niż park narodowy. W przeciwieństwie do tych ostatnich dopuszcza się w nich działalność gospodarczą, rolniczą czy rybacką, byle nie zagrażała ona chronionym cechom krajobrazu. W ochronnej hierarchii park krajobrazowy sytuuje się między parkiem narodowym a obszarem chronionego krajobrazu. Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku wojewódzkiego po uzgodnieniu z radą gminy, której obszar lub część obszaru ma znajdować się w granicach parku. Najwięcej ich powstało na początku lat dziewięćdziesiątych.

Pierwsze dwa parki narodowe utworzono w Polsce już w 1932 roku, natomiast pierwszy park krajobrazowy utworzony został w 1976 roku, a dokładnie 12 I 1976, kiedy oficjalną uchwałę w tej sprawie podjęła Wojewódzka Rada Narodowa w Suwałkach. Wtedy był to teren województwa suwalskiego, natomiast obecnie jest to północna część województwa podlaskiego. Park znajduje się na terenach 4 gmin: Jeleniewo, Przerośl, Rutka-Tartak i Wiżajny. Park położony jest w dorzeczu Niemna. Przez park płyną dwa jego dopływy – Czarna Hańcza i Szeszupa. Na jego obszarze jest duża ilość jezior – 24, a pośród nich Hańcza – najgłębsze jezioro w całej Polsce.

Powierzchnia Suwalskiego Parku Krajobrazowego wynosi 6338 hektarów, z czego około 60% stanowią użytki rolne, 10% wody, 24% lasy i zadrzewienia, 4% tereny zabagnione, 2% – pozostałe grunty. Duże otwarte przestrzenie odsłaniają bogatą rzeźbę terenu.

Siedziba zarządu parku znajduje się w Turtulu, przysiółku wsi Malesowizna. Jest tam też centrum informacyjne.

W Suwalskim Parku Krajobrazowym jest ścieżka dydaktyczna „Opowieści Turtula” oraz 7 ścieżek poznawczych – „Doliną Czarnej Hańczy”, „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy”, „Na Górę Zamkową”, „Porosty”, „Skały i minerały Suwalskiego Parku Krajobrazowego”, „U źródeł Szeszupy” i „Wokół jeziora Jaczno”.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

Zabytkowe kominki w powiecie radzyńskim

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

20. rocznica śmierci Wojciecha Ziembińskiego (13 I 2001)

Skomentuj