Zamknij
Księgowanie faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów WZ, PZ, RW, PW, -Bieżąca kontrola finansowo-księgowa, Kontrola rozrachunków publiczno-prawnych, - Prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, Ewidencja środków trwałych, - Prawidłowe i terminowe obliczanie zobowiązań podatkowych, Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych
StPr/21/0561
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

tworzenie list płac, przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
StPr/21/0519
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
StPr/21/0521
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych, analiza ruchu chorych, przygotowywanie danych na potrzeby zarządcze, sporządzanie wykazu błędów rozliczeniowych, przekazywanie poszczególnym komórkom i nadzór nad ich terminowym poprawianiem, współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie optymalizacji rozliczeń i prawidłowego ewidencjonowania, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, przekazywanie informacji o ilości wykonanych i rozliczonych świadczeń komórkom organizacyjnym, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć, generowanie faktur do NFZ
StPr/21/0522
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
StPr/21/0090
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie i montaż konstrukcji drewnianych
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN