banner

Marcin Czyżak – kandydat na wójta gminy Borki

Marcin Czyżak, 38 lat, żonaty, 2 dzieci. Ukończył studia prawnicze oraz z zakresu zamówień publicznych. Kandydat na wójta gminy Borki, KWW Nasza Gmina Borki. W latach 2010-2014 Radny Gminy Borki, członek Rady Sołeckiej oraz sekretarz w Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkach. Odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy w samorządzie jak i przy pozyskiwaniu środków unijnych. Obecnie dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Propozycja programowa:

1. Aktywne pozyskiwanie i wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych (np. fundusze unijne).

2. Wsparcie rolnictwa i rolników ( pomoc przy uzyskiwaniu dotacji).

3. Wsparcie lokalnego biznesu oraz pozyskiwanie inwestorów (np. ulgi podatkowe, tereny inwestycyjne).

4. Inwestycje w rozwój gminnej infrastruktury (drogi, kanalizacja, infrastruktura przedszkolna, szkolna, ochrony zdrowia, usług społecznych).

5. Integracja społeczności gminnej oraz wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji (stowarzyszenia, koła, kluby).

6. Ekologiczna gmina – zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (odnawialne źródła energii, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami).

7. Podejmowanie działań w kierunku podniesienia poziomu nauczania oraz jakości świadczonych usług edukacyjnych (szeroka oferta zajęć dodatkowych, programy motywacyjne dla kadry nauczycielskiej, stypendia dla najlepszych uczniów, nowoczesne narzędzia edukacyjne, wyposażenie IT).

8. Dbałość o mienie i majątek gminy poprzez zagospodarowanie niszczejących nieruchomości oraz rewitalizację zdegradowanych miejsc.

9. Pozyskiwanie środków na działalność oraz wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. Podejmowanie działań na rzecz promowania pamięci i tradycji narodowej oraz aktywne kształtowanie tożsamości lokalnej.

11. Wspieranie rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej gminy (boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe).

12. Przyjazna gmina – zarządzanie gminą w sposób otwarty dla mieszkańców (konsultacje społeczne, fundusz sołecki, inicjatywa lokalna, partnerstwa z innymi samorządami).

Skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (pomoc osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, będącym w trudnej sytuacji).

Tomasz Jurkiewicz – kandydat na Wójta Gminy Wohyń

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Wywiad z Józefem Korulczykiem, prezesem RaSIL-u

Skomentuj