Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Gminy

06:00, 29.06.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

14 VI 2022 r. odbyła się 46. sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski.

Na początku sesji dokonano zmian w porządku obrad, dopisując do niego trzy dodatkowe uchwały do przegłosowania. Potem było sprawozdanie wójta gminy Wiesława Mazurka z jego pracy w okresie od poprzedniej sesji. Poinformował on na początku o różnych trwających pracach. Koszone są pobocza w gminach. Uzupełnia się ubytki na drogach. Zakończono prace naprawcze przy moście w Paszkach Dużych. Trwają prace przy budowie oświetlenia w Bedlnie, Białej i Żabikowie. Kosztują 375 tys. złotych, jednak będą miały 90-procentowe dofinansowanie. Trwają prace przy modernizacji dróg w Białej, Radowcu. Remontowany jest będący siedzibą szkoły pałac w Żabikowie. Kosztuje to 100 tys. zł, ale przy 90-procentowym dofinansowaniu. Remontowany jest budynek przedszkola w Paszkach Dużych. Wymieniono tam kilka zasuw i hydrantów.

Wójt uczestniczył w różnych wydarzeniach. 1 maja był na zawodach wędkarskich w Żabikowie, 3 maja w obchodach święta państwowego, 8 maja w wystawie koni i otwarciu Muzeum Rolnictwa w Bedlnie, 10 maja na Mszy Świętej za ojczyznę, 14 maja – na Powiatowym Dniu Strażaka, 15 maja – na VII Młodzieżowym Czempionacie Koni Ras Zimnokrwistych, 17 V – w programie w Telewizji Lublin. 18 V wójt składał kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Białce. 18 i 19 V odbyły się konkursy na dyrektorów szkół, 27 V – wybory sołtysa w Maryninie. 28 V wójt uczestniczył w powiatowych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego w Kolembrodach, 29 V – w Gminnym Dniu Dziecka oraz w wieczornicy ku czci Jana Pawła II w ZSP w Radzyniu, 2 VI – w święcie lasów. 5 VI wójt był na zawodach sportowo-pożarniczych w Radzyniu. 6 VI odbyły się wybory sołtysa w Brzostówcu, 8 VI – w Paszkach Małych, 9 VI – w Paszkach Dużych. Wójt uczestniczył też w otwarciu drogi w Woli Chomejowej, 10 VI – we Mszy Świętej za ojczyznę, sesji Związku Komunalnego Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny oraz wyborach sołtysa w Adamkach, 12 VI – w uroczystościach patriotycznych na uroczysku Baran w Kąkolewnicy. 13 VI odbyły się wybory sołtysa Białki.

Po wójcie sprawozdanie ze swej pracy złożyła przewodnicząca Rady Gminy – Barbara Palica. Uczestniczyła ona w różnych wydarzeniach: zawodach wędkarskich w Żabikowie, w obchodach 3 maja, w otwarciu Muzeum Rolnictwa oraz wystawie koni w Bedlnie, w VII Młodzieżowym Czempionacie Koni Ras Zimnokrwistych w Bedlnie, w obchodach rocznicy urodzin Jana Pawła II w Białce, w zajęciach plastycznych w Żabikowie, w gminnych zawodach strażackich, w Gminnym Dniu Dziecka, w powiatowych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego oraz w wyborach sołtysów.

Kolejnym punktem miało być sprawozdanie z z realizacji programu współpracy gminy Radzyń Podlaski z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, ale nie zostało przedstawione, gdyż radni mieli okazję zapoznać się z nim wcześniej.

Następnym punkem był przedstawienie raportu o stanie gminy Radzyń Podlaski w 2021 roku. On również został pominięty. Radny Michał Wierzchowski sprzeciwiał się temu, ale wójt odpowiedział, że nie da się tego raportu przedstawić pokrótce, zaś szczegółowo był już omawiany na komisjach Rady. W związku z tym od razu nastąpiło przejście do debaty nad raportem. Radny Michał Wierzchowski wyraził swoją krytyczną opinię o stanie gminy, nie szczędząc ironicznych uwag. Wytknął niepodłączenie kanalizacji. Zarzucił też wójtowi, że wymijająco odpowiadał na pytanie do niego skierowane, dotyczące właśnie kanalizacji. Radny wypominał też podejście do pałacu w Branicy Radzyńskiej, zarzucając, że był on zaniedbywany. Kolejnym zarzutem był brak transparentności. Radny stwierdził, że o wszystko trzeba dopytywać. Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniach wójta nie ma mowy o tym, jak wykonywane były uchwały Rady. Jako przykład podał uchwałę o sprzedaży branickiego pałacu czy budowę oczyszczalni w Zabielu. Radny zarzucił też, iż były wywierane naciski, by kierowana przez niego Komisja Edukacji wzięła na siebie pomysł zamykania szkół. Kolejnym zarzutem było faworyzowanie jednych miejscowości przy inwestycjach i pomijanie innych. Do tych pierwszych zaliczony przez Michała Wierzchowskiego został Żabików. Radny skrytykował też likwidację Funduszu Sołeckiego. Potem oskarżył też wójta, że doprowadził mieszkańców gminy do braku sprawczości. Na koniec swojego wystąpienia stwierdził, że w gminie nic by się nie działo, gdyby nie dotacje rządowe i wsparcie posła Marcina Duszka.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała ironicznie, że radny stara się być medialny, i wypomniała mu, że w ogóle nie zabierał głosu podczas wyborów sołtysa w swojej miejscowości, sarkastycznie stwierdzając, że pewnie nie mówił tam nic z powodu braku kamer. Wójt nazwał wystąpienie Michała Wierzchowskiego "kiepskim sposobem na kampanię wyborczą" i zarzucił mu niewiedzę w tematach, w których się wypowiadał, oraz brak inicjatywy i organizowania jakichkolwiek wydarzeń.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Radzyń Podlaski za 2021 rok. Została ona przyjęta większością 10 głosów przy 5 głosach "przeciw".

Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzyń Podlaski za 2021 r., sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Radzyń Podlaski. Było ono już wcześniej przesłane radnym, ale jego skrót przedstawił skarbnik gminy Zenon Matejek. Powiedział on, że budżet był zmieniany 15 razy, w tym 11 razy uchwałami Rady Gminy, a 4 – zarządzeniami wójta. Budżet po stronie dochodów został wykonany w kwocie (w zaokrągleniu) 53,5 mln złotych, co stanowi 98,3% tego, co było zaplanowane. Po stronie wydatków budżet został zrealizowany w kwocie 45,5 mln złotych, co stanowi 93,17% tego, co było zaplanowane. Skarbnik stwierdził, że budżet był dobry jak na możliwości gminy. Zapewniono wydatki na niezbędne sprawy, takie jak utrzymanie obiektów. Najwięcej wydatków poszło na oświatę, ale sporo wydano też na pomoc rodzinom i na drogi. Do sprawozdania papierowego dołączono wykaz inwestycji. Najwięcej pieniędzy przeznaczonych na inwestycje wydano na kanalizację i na inwestycje drogowe. Były też modernizacje garażów, zakup sprzętu, drobne wydatki z funduszu sołeckiego. Znaczącymi wydatkami były dotacje dla powiatu na przebudowę trzech dróg. Majątek zmienił się o kwotę (w zaokrągleniu) 1 mln 236 tys. złotych. Jest mniejszy w związku z przekazaniem 150 instalacji solarnych, które były na stanie gminy. Majątek zwiększył się z kolei o zakupione działki i sprzęt. Z drugiej strony sprzedano działki w Siedlanowie, Brzostówcu, Płudach i Białej.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Odczytał ją na głos skarbnik Zenon Matejek. W uchwale opisano, jak wyglądało sprawozdanie wójta. Dochody zostały ogółem wykonane w wysokości (w zaokrągleniu) 53,5 mln zł. Zadłużenie gminy wynosi w zaokrągleniu 5,17 mln zł. Skład Orzekający RIO przedłożone przez wójta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok postanowił zaopiniować pozytywnie. Zaznaczono, że nie jest to ocena zasadności wydatków.

Czternastym punktem obrad było przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. sprawozdaniu finansowym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Radzyń Podlaski. Przedstawiła ją przewodnicząca komisji – Halina Mironiuk. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolutorium. Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, ale ma pewne zobowiązania niewymagalne. Gmina ma 50 akcji o wartości 100 zł. Większość źródeł dochodu gminy wykazuje 90% poziomu realizacji, z niektórymi są jednak problemy. Nie został zrealizowany plan dochodów w takich pozycjach jak wpływy z opłat eksploatacyjnych, wpływy z tytułu usług opieki przedszkolnej, wpływy z wpłat na fundusz ochrony środowiska, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z opłat za odbiór odpadów, wpływy z podatków od spadku i darowizn, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Reszta dochodów wykazuje prawidłowy poziom realizacji. Z tytułów podatków i opłat ściągnięto łącznie 9,9 mln zł, co stanowi 103,71% tego, co planowano. Dochody te stanowią 18,53% ogólnego zrealizowanego dochodu gminy. W ubiegłym roku umorzono 1480 zł zaległości podatkowych. W 2021 r. dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 98,47% zakładanego planu. Do najpoważniejszych inwestycji gminy zaliczono budowę kanalizacji w Białej, zakup samochodu OSP w Brzostówcu, budowę garażu OSP, realizację funduszu sołeckiego, zakup działek na potrzeby gminy, przebudowę i modernizację dróg w Brzostówcu i Bedlnie.

Piętnastym punktem obrad było przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Odczytał ją skarbnik Zenon Matejek. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej.

Szesnastym punktem obrad była dyskusja nad wcześniejszymi trzema punktami, to jest nad sprawozdaniem finansowym wójta, zaopiniowaniem go przez RIO i Komisję Rewizyjną oraz zaopiniowaniem opinii Komisji Rewizyjnej przez RIO. Głos zabrał radny Michał Wierzchowski. Zarzucił Komisji Rewizyjnej, że nie dokonała oceny zasadności wydatków. Zauważył też zmiany w budżecie. Zadeklarował, że wstrzyma się od głosu.

Siedemnastym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Radzyń Podlaski z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Przed głosowaniem przedstawił ją skarbnik Zenon Matejek. Uchwała została przyjęta większością 10 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się.

Osiemnastym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Radzyń Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2021 roku. Uchwała została podjęta większością 10 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się.

Zaraz po tym głos zabrał starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, który nieco wcześniej zjawił się na sesji i poprosił przewodniczącą o możliwość zabrania głosu, ale po głosowaniu nad absolutorium. Przewodnicząca Rady przychyliła się do tej prośby. Starosta pogratulował wójtowi uzyskania absolutorium. Podziękował też Radzie Gminy za współpracę powiatu z gminą. Bardzo chwalił tę współpracę. Powiedział, że cieszy się, iż powiat i gmina zrealizowały wiele inwestycji w 2021 roku i nie przekładały ich na następny, bo w 2022 roku nie mogłyby ich zrealizować przez drożyznę. Odniósł się też do uwagi radnego Michała Wierzchowskiego o wsparciu rządowym, stwierdzając, że on jako doświadczony samorządowiec autentycznie je docenia. Radny odniósł się do skierowanej do niego uwagi, mówiąc, że przecież właśnie pochwalił rząd.

Dziewiętnastym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Dwudziestym punktem obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2022 roku". Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dwudziestym pierwszym punktem obrad było podjęcie "Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe". Radny Michał Wierzchowski zapytał o wzrost stawek. Zastępczyni wójta odpowiedziała, że nastąpił wzrost z 15 złotych od osoby do 19 złotych od osoby. Radny odpowiedział, że chodziło mu o wzrost kosztu wywozu odpadów. Anna Grochoła odpowiedziała, że nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć, ale zapewne jest to około 300 tysięcy. Dodała, że śmieci się nie bilansują i dlatego konieczny stało się podniesienie opłat. Po tym doszło do głosowania nad uchwałą. Została ona przyjęta większością 13 głosów przy 1 głosie "przeciw" i 1 głosie wstrzymującym się.

Dwudziestym drugim punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na 2022 rok. Została ona przyjęta jednogłośnie. Była to ostatnia z uchwał z pierwotnego porządku obrad. Były jednak jeszcze trzy dodane w trakcie sesji.

Dwudziestym trzecim, dodanym już właśnie, punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzyń Podlaski w okresie do trzydziestego szóstego miesiąca trwania taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". Dopłata wyniesie 1,50 zł netto, to jest 1,62 zł brutto, do ceny 1 metra sześciennego ścieków. Uchwała ta została podjęta większością 12 głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.

Dwudziestym czwartym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na targowisku dla zwierząt w gminie Radzyń Podlaski. Dzienne stawki wyznaczono na 10 złotych. Inkasentami pobierającymi opłaty mianowano Andrzeja Opolskiego, Adama Tarkowskiego i Andrzeja Mazurka. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Dwudziestym piątym punktem obrad było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jak wskazuje sam tytuł uchwały, celem jej wprowadzenia jest umożliwienie składania w formie elektronicznej deklaracji związanych z opłatami za śmieci. Uchwała ta została podjęta jednogłośnie.

Ostatnim punktem obrad był punkt "Sprawy bieżące". Głos zabrał w tym punkcie starosta Szczepan Niebrzegowski. Zaprosił on radnych na otwarcie drogi Radzyń-Marynin-Wohyń w Wohyniu wyznaczone na 21 VI oraz na planowane obchody Święta Męczeństwa Wsi Polskiej 12 VII w Radzyniu i Płudach połączone z otwarciem drogi Białka-Płudy-Główne. Starosta zdradził też plany połączenia otwarcia drogi Radzyń-Zabiele-Paszki z oficjalnym podpisaniem umowy na wykonanie trasy Via Carpatia, być może z udziałem samego premiera.

Po staroście głos zabrał wójt, który podziękował staroście za współpracę powiatu z gminą, a także przedstawicielom władz centralnych.

Potem głos zabrała radna Halina Maliszewska, która zapytała, na jakim etapie jest budowa oczyszczalni ścieków w gminie. Wójt odpowiedział, że przygotowywane są dokumenty, nie podając szczegółów. Ponownie głos zabrała Halina Maliszewska, która powiedziała, że ona i mieszkańcy miejscowości, gdzie oczyszczalnia została zlokalizowania, są przeciwni budowniu jej w tym miejscu, gdyż będzie ona dla nich uciążliwa. Radna zwróciła uwagę, że najbliższe zabudowania będą od oczyszczalni oddalone zaledwie o 80 metrów, a w pobliżu są żłobek, przedszkole i szkoła. Zadeklarowała, że jest gotowa wskazać alternatywną lokalizację. Wójt odpowiedział, iż odbyły się już liczne spotkania i rozmowy na ten temat. Stwierdził też "(...) ja naprawdę po sobie smrodu nie zostawiam".

Na sam koniec sesji głos zabrała też obecna na sali Kazimiera Krzyształowicz, sołtys wsi Paszki Duże, która podziękowała wójtowi za zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka właśnie w Paszkach przy szkole.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

gminnygminny

10 0

najwyższa pora aby gmina Radzyń w końcu wybudowała swoją oczyszczalnię ścieków 11:53, 29.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KamilKamil

6 0

Pan Wierzchowski chyba jako jedyny jest w stanie powiedzieć to, co myśli większość. Brawo za odwagę. 15:07, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%