Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Miasta - uchwały

06.00, 16.09.2022 .
Skomentuj
REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 VIII, podjęto osiem uchwał.

Pierwotnie radni mieli przegłosować siedem uchwał, jednakże na początku sesji wiceburmistrz Sławomir Lipski w imieniu nieobecnego burmistrza Jerzego Rębka zgłosił poprawkę do porządku obrad w postaci dopisania punkt obejmującego uchwały jeszcze jedną.

Pierwszą z nich była uchwała w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski. Do planu tego wniesiono szereg uwag, które musiały zostać przegłosowane przed głosowaniem nad samym planem. Pierwszą uwagę zgłosił Sławomir Mroczek. Jej treścią było skorygowanie przebiegu drogi dojazdowej projektowanej na części nieruchomości przy ul. Osiedlowej. Zalecone zostało odrzucenie tej uwagi ze względu na budynki po drugiej stronie uniemożliwiające proponowane poszerzenie drogi. Radni rzeczywiście odrzucili ją większością 10 głosów z 4 głosach przeciw odrzuceniu. Drugą uwagę do planu zagospodarowania przedstawili Wiesław i Monika Zielnikowie. Nie zgadzali się oni na przebieg drogi przez jedną z działek. Zalecone zostało odrzucenie uwagi ze względu zgodność tej części planu ze studium uwarunkowań oraz znaczenie komunikacyjne drogi, której dotyczy uwaga. Radni odrzucili uwagę większością 9 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się. Trzecią uwagę zgłosił Jacek Piasko. Był to brak zgody na przebieg drogi ze względu na to, iż jest on niezgodny ze studium uwarunkowań. Radnym zalecono odrzucenie uwagi, uzasadniając to tym, że studium określa tylko podstawowe kierunki rozwoju, ale nie szczegółowy przebieg dróg. Uwaga została odrzucona większością 9 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się. Czwartą uwagę przedstawił Bronisław Kaczorkiewicz. Uwagi dotyczy zmiany wskaźników zagospodarowania i zasad kształtowania zabudowy jednego z terenów. Zalecono odrzucenie uwagi, uznając wskaźniki i zasady za nie ograniczające tak bardzo, jak twierdził autor uwagi. Radni odrzucili ją większością 9 głosów przy 4 głosach wstrzymujących się. Piątą uwagę zgłosili ponownie Wiesław i Monika Zielnikowie. Treścią uwagi był brak zgody na przebieg projektowanej drogi, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Zalecono odrzucenie uwagi ze względu na zgodność ze studium oraz znaczenie komunikacyjne drogi oraz wodociągu. Uwaga została odrzucona większością 9 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się. Szóstą uwagę przedstawiła firma Projektowanie i Budownictwo Spółka z o. o. z Warszawy. Uwaga dotyczy zmiany wskaźników zagospodarowania i zasad kształtowania zabudowy jednego z terenów, a konkretnie dachów oraz powierzchni biologicznie czynnej. Radnym zalecono odrzucenie uwagi, gdyż dotyczy ona terenu poddanego ochronie konserwatorskiej. Radni odrzucili uwagę większością 12 głosów przy 2 głosach wstrzymujących się. Po odrzuceniu wszystkich uwag przystąpiono do głosowania nad samym planem zagospodarowania przestrzennego. Został on przyjęty większością 13 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.

Drugą uchwałą była "Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania". Została ona podjęta jednogłośnie.

Trzecią uchwałą była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Radzyń Podlaski na lata 2022 – 2030. Została ona podjęta jednogłośnie.

Czwartą uchwałą była "Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Radzyń Podlaski". Do uchwały tej uwagi miała radna Bożena Lecyk. Zwróciła uwagę na punkt uchwały zabraniający utrzymywania zwierząt gospodarskich w centrum miasta określonego granicami wymienionych w podpunkcie ulic. Radna dopytywała się, co będzie z ludźmi, którzy mają już tam takie zwierzęta. Radnej odpowiedzi udzielił Radosław Mazur, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym. Powiedział on, że ci, którzy mają już gospodarstwa rolne w wytyczonym terenie, dalej będą je mieli, bo miasto nie może nic im zrobić. Zaraz po tym dodał, że gospodarstwo rolne na tym terenie jest tak naprawdę tylko jedno. Aluzyjnie stwierdził, że wiadomo, o kogo chodzi. Po tej odpowiedzi doszło do głosowania. Uchwałę podjęto większością 12 głosów przy 2 głosach wstrzymujących się.

Piątą uchwałą była "Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Została ona podjęta większością 10 głosów przy 4 głosach wstrzymujących się.

Szóstą uchwałą była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Skarbniczka wyjaśniła, że zmiany dotyczącą dochodów i wydatków majątkowych, przede wszystkim dodania zmiany elewacji od strony północnej, klimatyzacji Urzędów Miasta, modernizacji kanalizacji w Szkole Podstawowej nr 1, prac przy wentylacji na basenie miejskim. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Siódmą uchwałą była uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Została ona podjęta jednogłośnie.

Ósmą, ostatnią uchwałą, dopisaną do porządku obrad już w trakcie sesji, była "Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIII/273/2018 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Radzyń Podlaski". Radna Bożena Lecyk nie wzięła udziału w głosowaniu na znak protestu przeciw temu, że nie dostała uchwały w terminie i nie mogła się z nią zapoznać. Uchwała została podjęta większością 13 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 nieoddanym.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

KibicKibic

0 3

Władzo miejska!!! Najwyższy czas na modernizacje stadionu miejskiego w Radzyniu .Zadaszoną główną trybune oraz sztuczne boisko treningowe 17:50, 16.09.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%