Zamknij
tworzenie list płac, przeprowadzanie procesu rekrutacji pracowników, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z ZFŚS
StPr/21/0519
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

tworzenie narzędzi i wzorców sprawozdawczych dotyczących rozliczeń oraz wystawianie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartych umów, udział w przygotowywaniu cenników świadczeń medycznych z uwzględnieniem rozpoznawania rynku i analiz cena-koszt, przygotowywanie ofert dla zakładów pracy w zakresie sprzedaży usług zdrowotnych na zewnątrz, analiza rynku zewnętrznego w tym zakresie, generowanie sprawozdań elektronicznych, bieżąca aktualizacja danych w serwisach internetowych (bazy i rejestry) udostępnianych przez upoważnione instytucje do obsługi sprawozdawczości, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć
StPr/21/0520
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

przygotowywanie i weryfikacja dokumentów księgowych, księgowanie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, bieżąca analiza kont księgowych, ewidencjonowanie i kontrola majątku trwałego, pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla audytorów, biegłego rewidenta, analiza rozrachunków dostawców zewnętrznych, udział w zamknięciach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, monitorowanie i analiza zmian przepisów prawa podatkowego, inne zadania księgowe oraz współpraca z innymi działami
StPr/21/0521
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

opracowywanie raportów, zestawień i analiz statystycznych, analiza ruchu chorych, przygotowywanie danych na potrzeby zarządcze, sporządzanie wykazu błędów rozliczeniowych, przekazywanie poszczególnym komórkom i nadzór nad ich terminowym poprawianiem, współpraca z komórkami organizacyjnymi i pracownikami w zakresie optymalizacji rozliczeń i prawidłowego ewidencjonowania, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów z NFZ oraz umów z innymi odbiorcami świadczeń zdrowotnych, przekazywanie informacji o ilości wykonanych i rozliczonych świadczeń komórkom organizacyjnym, opracowywanie raportów oraz prognoz, propozycji przesunięć, generowanie faktur do NFZ
StPr/21/0522
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 700 PLN

Prace ogólnobudowlane
StPr/21/0500
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Obsługa komputera, programów Excel, Word, prowadzenie dokumentacji magazynowej, przyjmowanie dostaw i rozładunek towarów zgodnie ze specyfikacją, prawidłowe przechowywanie towarów i wyrobów w magazynie, kontrola dostarczonych towarów pod względem ilościowym i jakościowym.
StPr/21/0490
data rozpoczęcia pracy od 19.11.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Aktywne pozyskiwanie klientów, gromadzenie informacji rynkowej, udział w szkoleniach, przygotowywanie dokumentacji (praca na terenie powiatu radzyńskiego)
StPr/21/0468
data rozpoczęcia pracy od 27.10.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

sporzadzanie potraw, surówek, napojów zimnych i gor?cych, deserów
StPr/21/0276
data rozpoczęcia pracy od 26.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
StPr/21/0090
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

przygotowywanie i montaż konstrukcji drewnianych
StPr/20/0369
data rozpoczęcia pracy od 18.11.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN